നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്ത്?

സമൂഹവും സ്ത്രീയും എന്താണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് പറയാനുള്ളത്.