ര്‍ത്തവരക്തം മുഖത്തു പുരട്ടിയും നെറ്റിയില്‍ തിലകമാക്കിയും യുവതി. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ 'വുമണ്‍ എംപവര്‍മെന്റ്'എന്ന പേരില്‍ സെല്‍ഫികള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കോളേ ഇസ് ഡോറ  എന്ന യുവതിയാണ് ആര്‍ത്തവ രക്തം മുഖത്തു പുരട്ടി നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ആത്മീയമായി സൗഖ്യപ്പെടാന്‍ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവര്‍ ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.  

മന്ത്രവാദത്തില്‍ വിദഗ്ധയാണ് കോളേ ഇസ് ഡോറ. തന്റെ തന്നെ ആര്‍ത്തവരക്തം നെറ്റിയില്‍ തിലകമായി അണിഞ്ഞും മുഖത്തു പുരട്ടിയും ആര്‍ത്തവ ദിനങ്ങള്‍ ഏറ്റവും ശക്തമായ സമയമാണെന്ന് ഇവര്‍ കുറിക്കുന്നു. ആര്‍ത്തവ ദിനങ്ങളിലാണ്  നിങ്ങള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനര്‍ഥം ഈ സമയങ്ങളില്‍ നിങ്ങളള്‍ക്ക് വളരെയധികം ഉള്‍ക്കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നു എന്ന് കൂടിയാണ്. 

ആത്മിയമായ അറിവ് ഈ സമയം വളരെ ഉയര്‍ന്ന നിലയിലായിരിക്കും. നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ രക്തം കൊണ്ട് സ്വയം വിശുദ്ധീകരിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളെ അഭിമാനമുള്ളവരാക്കും - കോളേ കുറിക്കുന്നു. മുമ്പ് കയ്യിടുക്കിലെ രോമം നീക്കം ചെയ്യാതെ കോളേ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍  ചിത്രം പങ്കുവച്ചത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Someone sent me a message today in response to me having blood on my forehead, which said “She’s actually fucking lost it.” I’m sure the message was not meant to be sent directly to me, but it totally got me thinking.. Before I begin talking about blood small side note, I think that I’m so normal, to think that others might think otherwise gives me so much pleasure and actually makes me smile a lot. 🌹 But back to blood if you not familiar with communing with your blood I’m sure it would appear to be a weird thing to do. So here’s why I do it. 🌹 When you are bleeding you are most connect to Spirit, this means that you can receive many insights with deep clarity, your inner guidance and inner wisdom are at its strongest. It is a powerful time. When you anoint your 3rd eye with your blood it brings you into an even deep presence with yourself. You are honouring your blood marking yourself as sacred. By honouring your bleed time and blood you are rewriting the the stories around periods being disgusting, dirty and labeled as the “curse”. By honouring your blood to are claiming your full empowerment as a women, which is your birth right. 🌹 For me this bleed was wildly expansive, I had many insights, visions, knowings and it all happened from the sofa with my eyes closed, with blood on my forehead. I feel totally enriched and refuelled by taking proper time to rest and tune inwards to receive myself. I also offered my blood to the earth in ceremony, with my dear sister @reginarhythm and I’m so grateful to have other women in my life who believe and know on a cellular level how important womb/blood work is for women. 🌹 And now here’s multiple pics of the many of the times I have blessed myself with my own blood. If you practice this too, why is important for you and what are your experiences?! Would love to hear. 🌹🔥♥️🔥🌹 • • • • • • • • • • • • • #blood #bleed #periods #mymoon #mymoonpower #menstrualcycle #menstrualcycleawareness #womensempowerment #womensupportingwomen #divinefeminine #empowerment #sacredselflove #sacredselfcare #womblove #wombpower #wombheart #wombwisdom

A post shared by Chloe Isidora (@chloeisidora) on

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The armpit chronicles continue.. I’ve been growing my armpit hair for the last month & half as an experiment. Since a young teenager I have always shaved my armpits and growing up I thought body hair was kinda gross, if I’m really honest. • Last week I went to Corfu and on the way I started to feel really uncomfortable, I though maybe I’ll shave but I questioned myself, why? And my answer was to fit in so thought... NO let’s break through this wanting to ‘fit in’ nonsense. Interesting during the whole time I was away only saw one other woman with hairy armpits, turns out its actually quite uncommon I just hadn’t noticed before. • Now I’m on route to my friends wedding and whilst trying on our looks last night my sister said, “Schnoogie, it gives me no pleasure to look at them, especially when your trying in all my clothes I worry that your stinky armpits will be even stinkier! However I’m in no way telling you to shave them.” Mama also wrinkled her nose and says “ But do they smell more?” I did offer them both a sniff but they declined. The truth is I think my armpits smell less! Then Papa chimes in “Chlo I like them keep it, gives you an edge!” • So funny how a bit of armpit hair is such a thing, right?! Anyway my unshaved armpits are coming to the wedding I’m actually enjoying them, finding myself more comfortable in my own skin. I’m not saying I’m going to keep them forever but I’m totally enjoying challenging myself on my perception of beauty. • • • • • • • • • • #sacredselfcare #sacredselflove #hairyarmpits #bodyhair #loveyourself #selflove #feminineempowerment #feminineembodiment #divinefeminine

A post shared by Chloe Isidora (@chloeisidora) on

Content Highlights: Woman Wipes Period Blood On Her Forehead  And face For Spiritual Healing