ബ്ലാക്ക് വസ്ത്രമണിഞ്ഞവര്‍ ഏത് ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിലും വേറിട്ട് നില്‍ക്കും. പാര്‍ട്ടിവെയറുകളില്‍ ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സാണ് ഇന്ന് ട്രെന്‍ഡ്. വേറിട്ട ഏതാനും ബ്ലാക്ക് പാര്‍ട്ടിവെയറുകള്‍