കല്പറ്റ - അനന്തവീര (DTS UFO): അയ്യപ്പനും കോശിയും (11.00, 2.00, 5.00, 8.00pm)

Online Bookings:www.ticketnew.com

മഹാവീർ (QUBE DTS): ട്രാൻസ്‌ (മ) (10.30, 1.30, 4.30, 7.30)

മാനന്തവാടി-വീണ DTS: ഷൈലോക്ക്‌ (4) (11.30, 2.30, 5.30, 8.30)

മാനന്തവാടി-വർണ AC 2K: ട്രാൻസ്‌ (മ) (11.30, 2.30, 5.30, 8.30)Online Bookings: www.bookbyq.com

ജോസ്‌ A/c Dolby Atmos Screen1: അയ്യപ്പനും കോശിയും പൃഥിരാജ്‌, ബിജുമേനോൻ(11, 2.00, 5.30, 8.30pm)Screen2: അഞ്ചാം പാതിര (11.30) വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ (2.30, 6, 9) ​Online Booking: www.josecinemas.com

പുല്പള്ളി- പെന്റാ സിനിമാസ്‌ A/c Blue 2k-7.1 Dolby: Blue: ട്രാൻസ്‌ (മ)(11.15, 2.30, 5.30, 8.30)Red: പാപം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലെറിയട്ടെ (11.30, 2.45) അഞ്ചാം പാതിര (മ) (5.45, 8.45)

ബ്ലൂമൂൺ സിനിമാസ്‌ A/C Dolby 2K Atmos: 04936 296866, www.BookbyQcomScreen 1 വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ (മ) (11.15, 2.15, 5.15, 8.30)Screen 2 അയ്യപ്പനും കോശിയും (11.15am, 2.15pm, 5.15pm, 8.30pm)

സുൽത്താൻബത്തേരി ഐശ്വര്യ: ട്രാൻസ്‌ (10.45, 2.00, 5.15, 8.30)

അതുല്യ A/c DTS: അയ്യപ്പനും കോശിയും (10.45, 2.00, 5.15, 8.30)

ഐശ്വര്യ സിനി പ്ളസ്‌: (7.5 DTS)Online booking: www.ticketnew.comScreen 1 blue പാപം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലെറിയട്ടെ (11am, 2pm, 4.30) Ayyappanum Koshyum (7.00pm, 10.05pm)Screen II Red അഞ്ചാംപാതിര (7.15pm, 10pm) God Father (T) (11am, 2pm, 4.30pm)

Mint cinemas സുൽത്താൻബത്തേരി: OnlineBooking: www.filmcityticket.com ട്രാൻസ്‌ (മ) 10.45am, 1.30pm, 4.30pm, 7.15pm, 10.30pm വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ (11.00am, 1.45pm, 4.30pm, 7.15pm, 10.15pm) അയ്യപ്പനും കോശിയും (മ)(1.45pm, 7pm, 10.15pm) പാപം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലെറിയട്ടെ (മ) (11am, 4.45pm)