കല്പറ്റ - അനന്തവീര (DTS UFO): അഞ്ചാം പാതിര (2pm, 8pm)

ദർബാർ (ത) (11am, 5pm)

മഹാവീർ (QUBE DTS): ബിഗ്‌ബ്രദർ (മ) (10.30, 1.30, 7.30 10.30pm) അഞ്ചാംപാതിര (4.30)

മാനന്തവാടി-വീണ DTS: അങ്ങ്‌ വൈകുണ്ഠപുരത്ത്‌ (മ) അല്ലു അർജുൻ (11.30, 2.30, 5.30, 8.30)

മാനന്തവാടി-വർണ AC 2K: ദർബാർ (ത) രജനികാന്ത്‌ (11.30, 2.30, 5.30, 8.30)Online Bookings: www.bookbyq.com

ജോസ്‌ A/c Dolby Atmos Screen1: ബിഗ്‌ ബ്രദർ(11, 2.00, 5.30, 8.30pm)Screen2: അഞ്ചാംപാതിര (11.30, 2.30, 6, 9) ​Online Booking: www.josecinemas.com

പുല്പള്ളി- പെന്റാ സിനിമാസ്‌ A/c Blue 2k-7.1 Dolby: Blue: അങ്ങ്‌ വൈകുണ്ഠപുരത്ത്‌ (മ) (11.15, 2.30, 5.30, 8.30)Red: ദർബാർ (ത) (11.30, 5.45) പട്ടാസ്‌ (ത) 2.45, 8.45)

ബ്ലൂമൂൺ സിനിമാസ്‌ A/C Dolby 2K Atmos: 04936 296866, www.BookbyQcomScreen 1 ബിഗ്‌ബ്രദർ (11.15, 2.15, 5.15, 8.30) Screen 2 അഞ്ചാം പാതിര (മ) (11.15, 2.15, 5.15, 8.30)

സുൽത്താൻബത്തേരി ഐശ്വര്യ: ബിഗ്‌ ബ്രദർ (11.00, 2.00, 5.30, 8.30)

അതുല്യ A/c DTS: അഞ്ചാം പാതിര (11.00, 2.00, 5.30, 8.30)

ഐശ്വര്യ സിനി പ്ളസ്‌: (7.5 DTS)Online booking: www.ticketnew.comScreen 1 blue പട്ടാസ്‌ (11am, 1.45pm, 4.30pm, 10pm) അഞ്ചാം പാതിര (മ) (7.15pm)Screen II Red ദർബാർ (ത) (10.40am, 1.30pm, 7.30pm) അങ്ങ്‌ വൈകുണ്ഠപുരത്ത്‌ (4.30pm 10.15pm)

Mint cinemas സുൽത്താൻബത്തേരി: OnlineBooking: www.filmcityticket.com ബിഗ്‌ ബ്രദർ (മ) (1.45pm, 4.30pm, 7.00pm, 10.00pm) അഞ്ചാം പാതിര (മ) (11.00am, 1.45pm, 4.30pm, 7.15pm, 10.00pm) പട്ടാസ്‌ (ത) (1.45pm, 7.30pm) ദർബാർ (ത) (11.00am, 10.00pm) അങ്ങ്‌ വൈകുണ്ഠപുരത്ത്‌ (11.00am)