കോഴിക്കോട് ക്രൗൺ (Dolby atmos): 1917 (E) 11.00am, 4.00pm, 9.15pm Panga (H) 1.30pmSTREET DANCER 3D (H) 1.30pm, 6.30pm

shylock (m) 11.00am, 4.15pm, 6.45pm, 9.30pm

RP Aashirvad cineplex RP Mall Kozhikode (2k Dolby Atmos) www.aashirvadcinemas.in 0495 4855714, 0495 2955959 SHYLOCK(M) 11.00 AM, 01.45 PM, 02.15 PM, 04.15 PM, 07.00 PM, 07.30 PM, 09.45 PM, 10.30 PM ANJAAM PATHIRAA (M) 10.30 AM, 01.30 PM, 04.30 PM, 07.30 PM, 10.15 PM THE KUNG FU MASTER (M) 11.00 AM, 04.45 PM, 10.15 PM PSYCHO (T) 01.30 PM, 04.45 PM, 09.45 PM STREET DANCER 3D (H) 04.15 PM, 07.00 PM BIG BROTHER (M) 01.45 PM, 07.15 PM ANGU VAIKUNTAPURATHU (M) 10.45 AM DARBAR (T) 11.15 AM

കോഴിക്കോട്- റീഗൽ Dolby Atmos: STREET DANCER (H 3-D) 11, 4:30 THE KUNGFU MASTER (M) 02:30, 7:30, 10 PM ANJAM PATHIRA (M): 11.00, 1:45, 4:30, 7:30, 10:30 PM PANGA (H): 11:30 aM THALLUMPIDI (M): 5 PM DRIVING LICENCE (M): 1:45 PM

കോറണേഷൻ DTS (PXD): Online booking: www.coronationtheatre.com അഞ്ചാംപാതിര (11.30, 2.30, 6, 9)

​രാധ: DTS: Online Resevation: www.radhacinema.com ​ഷൈലോക്ക്‌ മമ്മൂട്ടി (മ)11.30am, 2.30, 6.00, 9.00pm

അപ്‌സര (4K DTS): Resevation: www.apsaracinemas.in ബിഗ്‌ബ്രദർ (മ) (11.30, 2.40, 6, 9)

കൈരളി: www.keralafilms.gov.inപ്രദർശനമില്ലശ്രീ: പ്രദർശനമില്ല

ഗംഗ: UFO Digital: സൈക്കോ (ത) (11, 2.30) അങ്ങ്‌ വൈകുണ്ഠപുരത്ത്‌ (മ) 6, 9

കോഴിക്കോട്- കല്പക (DTS) UFO: പ്രതി പൂവൻകോഴി (2.45, 6, 9)

കൊയിലാണ്ടി-അമ്പാടി DTS QUBE 2K: അഞ്ചാം പാതിര (മ) കുഞ്ചാ​േക്കാ ബോബൻ (10.30, 1.30, 5, 8.30)

ബാലുശ്ശേരി-സന്ധ്യ: സിനി-Screen-1: ​​ഷൈലോക്ക്‌ (10.30am, 1.30, 4.30, 7.30pm, 10.00pm)Screen-2: അഞ്ചാംപാതിര (മ) (10.30am, 1.30, 4.30, 7.30, 10.30pm)

താമരശ്ശേരി - സിറ്റി മാൾ സിനിമാസ്‌:Blue: ബിഗ്‌ബ്രദർ (7.10pm) അഞ്ചാം പാതിര (11.05am, 1.50pm, 4.30pm, 10.15pm) ​ബിഗ്‌ ബ്രദർ (7.10pm)Red: ഷൈലോക്ക്‌(10.50am, 1.25pm, 4.05pm, 6.50pm, 9.35pm)കുന്ദമംഗലം-സിന്ധു (DTS) UFO:

ഡ്രൈവിങ്‌ ലൈസൻസ്‌ (2.45, 6, 9)

മുക്കം-അഭിലാഷ്: 4k (DTS) Qube: അഞ്ചാം പാതിര (മ) (11.45, 2.30, 5.45, 9.00)

അന്നാസ് AC: ​ബിഗ്‌ ബ്രദർ (11.45, 2.45, 5.45) ​ഷൈലോക്ക്‌ (9.00)

റോസ് 4K Dolby Atoms:Screen-1 4K: ഷൈലോക്ക്‌ (11.45, 2.45, 5.45, 9.00) Screen-2 2K: തകോൾ പഴുത്‌ (11.45, 2.45) Silencer 5.45, 9.00

ലിറ്റിൽ റോസ് AC: 2K: Kochi shadi @ chennai 03 (11.45) ഷൈലോക്ക്‌ 2.45, 5.45, 9.00

പി.സി: 4K Dolby atmos കുങ്‌ഫു മാസ്റ്റർ (മ) (11.30am, 9.00pm)സൈക്കോ (ത) (11.30am, 2.45pm, 6.00pm. 9.00pm) സ്‌ട്രീറ്റ്‌ ഡാൻസർ (H-3D) (2.45pm, 6.00pm)

ഫറോക്ക്-മല്ലിക Plex: online: TICKETNEW.com. PAYTM, MALLIKAPLEX.com ഷൈലോക്ക്‌ (മ) (10.00am, 12.30pm, 3.00pm, 5.45pm, 8.15pm, 10.45pm) അഞ്ചാം പാതിര (മ) (2.30pm, 5.15pm, 7.45pm, 10.30pm) ബിഗ്‌ബ്രദർ (മ) 11.00am, 2.45pm അങ്ങ്‌ വൈകുണ്ഠപുരത്ത്‌ (മ)(11.00, 9.30pm) ഡ്രൈവിങ്‌ ലൈസൻസ്‌ (മ) (6.00pm)

ബേപ്പൂർ-ഷാജി DTS UFO:തൃശ്ശൂർ പൂരം 2.30, 6.00, 9.00

രാമനാട്ടുകര സുരഭി സിനിമാസ്‌: Online: www.justicket.in Red Ruby (Screen 1): അഞ്ചാം പാതിര(11.30am, 2.30pm, 6.00pm, 9.00pm)Blue Pearl (Screen 2): ഷൈലോക്‌(11.30am, 2.30pm, 6.00pm, 9.00pm)

മണ്ണൂർ തങ്കം: ​ഡ്രൈവിങ്‌ ലൈസൻസ്‌ (മ)(2.45, 6.15, 9.15)

മലപ്പുറം-മല്ലിക Plex: online: TICKETNEW.com. PAYTM, MALLIKAPLEX.com ഷൈലോക്ക്‌ (മ) (10.00am, 12.30pm, 3.00pm, 5.30pm, 8.00pm, 10.30pm) അഞ്ചാം പാതിര (മ) (11.00am, 2.00pm, 5.00pm, 7.45pm, 10.30pm) ബിഗ്‌ബ്രദർ (10.30am, 6.30pm) അൽമല്ലു (മ) (1.30pm, 4.00pm) ​ഡ്രൈവിങ്‌ ലൈസൻസ്‌ (മ)(9.30) ദർബാർ (ത) (10.30am) പട്ടാസ്‌ (ത) (2.00pm, 4.30pm) അങ്ങ്‌ വൈകുണ്ഠപുരത്ത്‌ (മ)(1.30pm)