കല്പറ്റ - അനന്തവീര (DTS UFO): ഷൈലോക്ക്‌ (11.00, 2.00, 5.00, 8.00pm) 4കളി

മഹാവീർ (QUBE DTS): ബിഗ്‌ബ്രദർ (മ) (10.30, 1.30) അഞ്ചാംപാതിര (4.30, 7.30)

മാനന്തവാടി-വീണ DTS: അങ്ങ്‌ വൈകുണ്ഠപുരത്ത്‌ (മ) (11.30, 2.30, (5.30, 8.30)

മാനന്തവാടി-വർണ AC 2K: ദി കുങ്‌ഫു മാസ്റ്റർ (മ) (11.30, 2.30, 5.30, 8.30)Online Bookings: www.bookbyq.com

ജോസ്‌ A/c Dolby Atmos Screen1: ഷൈലോക്ക്‌(11, 2.00, 5.30, 8.30pm)Screen2: ബിഗ്‌ബ്രദർ 11.30 അഞ്ചാം പാതിര (2.30, 6, 9) ​Online Booking: www.josecinemas.com

പുല്പള്ളി- പെന്റാ സിനിമാസ്‌ A/c Blue 2k-7.1 Dolby: Blue: ദി കുങ്‌ഫു മാസ്റ്റർ (11.15, 2.30, 5.30, 8.30)Red: അങ്ങ്‌ വൈകുണ്ഠപുരത്ത്‌ (11.30, 2.45, 5.45, 8.45)

ബ്ലൂമൂൺ സിനിമാസ്‌ A/C Dolby 2K Atmos: 04936 296866, www.BookbyQcomScreen 1 അഞ്ചാം പാതിര (മ)(11.15, 2.15, 5.15, 8.30)Screen 2 ഷൈലോക്ക്‌ (11.15am, 2.15pm, 5.15pm, 8.30pm)

സുൽത്താൻബത്തേരി ഐശ്വര്യ: ഷൈലോക്ക്‌ (11, 2, 5.30, 8.30)

അതുല്യ A/c DTS: അഞ്ചാം പാതിര (11.00, 2.00, 5.30, 8.30)

ഐശ്വര്യ സിനി പ്ളസ്‌: (7.5 DTS)Online booking: www.ticketnew.comScreen 1 blue സൈക്കോ (11am, 1.45pm, 4.30pm, 10pm) അഞ്ചാം പാതിര (മ) (7.15pm)Screen II Red ബിഗ്‌ബ്രദർ (10.50am, 1.45pm) ഷൈലോക്ക്‌ (4.30pm, 7.15pm, 10pm)

Mint cinemas സുൽത്താൻബത്തേരി: OnlineBooking: www.filmcityticket.com ഷൈലോക്ക്‌ (മ) (11am, 1.45pm, 4.30pm, 7.15pm, 9.45pm) The Street Dancer (H 3D) 11am, 1.45pm, 7.00pm, 10.00pm) അഞ്ചാം പാതിര (മ) (11am, 1.45pm, 4.30pm, 7.15pm) ദി കുങ്‌ഫു മാസ്റ്റർ (ത) 4.30pm, 10.00pm