കല്പറ്റ - അനന്തവീര (DTS UFO):വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ (11.00, 2.00, 5.00, 8.00pm) 4കളി

www.ticketnew.com

മഹാവീർ (QUBE DTS): അയ്യപ്പനും കോശിയും(10.30, 1.30, 4.30, 7.30)

മാനന്തവാടി-വീണ DTS: സൈക്കോ (11.30, 2.30, 5.30, 8.30)

മാനന്തവാടി-വർണ AC 2K: അന്വേഷണം (മ) (11.30, 2.30, 5.30, 8.30)Online Bookings: www.bookbyq.com

ജോസ്‌ A/c Dolby Atmos Screen1: അയ്യപ്പനും കോശിയും പൃഥിരാജ്‌, ബിജുമേനോൻ(11, 2.00, 5.30, 8.30pm)Screen2: വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ (11.30, 2.30, 6, 9) ​Online Booking: www.josecinemas.com

പുല്പള്ളി- പെന്റാ സിനിമാസ്‌ A/c Blue 2k-7.1 Dolby: Blue: ഷൈലോക്ക്‌ (മ)(11.15, 2.30, 5.30, 8.30)Red: സൈക്കോ (ത)(11.30, 2.45, 5.45, 8.45)

ബ്ലൂമൂൺ സിനിമാസ്‌ A/C Dolby 2K Atmos: 04936 296866, www.BookbyQcomScreen 1 വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ (മ)(11.15, 2.15, 5.15, 8.30)Screen 2 അയ്യപ്പനും കോശിയും (11.15am, 2.15pm, 5.15pm, 8.30pm)

സുൽത്താൻബത്തേരി ഐശ്വര്യ: അയ്യപ്പനും കോശിയും (10.45, 2.00, 5.15, 8.30)

അതുല്യ A/c DTS:വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ (11, 2, 5.30, 8.30)

ഐശ്വര്യ സിനി പ്ളസ്‌: (7.5 DTS)Online booking: www.ticketnew.comScreen 1 blue SEERU (11am, 1.45pm, 10.00pm)അഞ്ചാംപാതിര (4.30, 7.15pm)Screen II Red SHYLOCK (11.00am, 2.00pm, 4.30pm) Ayyappanum Koshyum (7.00pm, 10.05pm)

Mint cinemas സുൽത്താൻബത്തേരി: OnlineBooking: www.filmcityticket.com അയ്യപ്പനും കോശിയും (10.45am, 1.45pm, 4.15pm, 7.00pm, 10.15pm) വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ (11am, 1.45pm, 4.30pm, 7.15pm, 10.00pm) അഞ്ചാം പാതിര (മ) (11am, 7.30pm) ഷൈലോക്ക്‌ (മ) (1.45pm, 10.00pm)