അമ്മാനിഅപ്പപ്പാറകാട്ടിക്കുളംതോൽപ്പെട്ടി (പി.വി.എസ്‌.)നീർവാരംപൊഴുതന (ആനോത്ത്‌)മുട്ടിൽഎടവകചുളിക്ക എസ്റ്റേറ്റ്‌കരിങ്കുറ്റികൈനാട്ടിഓടത്തോട്‌മുണ്ടക്കൈപുത്തുമല (പച്ചക്കാട്‌)മടക്കിഎളമ്പിലേരിപൊഴുതന (അച്ചൂർ എസ്റ്റേറ്റ്‌)കല്ലൂർ