വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള സ്ത്രീകള്‍ ഒന്നിച്ചു ചേര്‍ന്ന് ചിത്രകലയ്ക്കായി ഒരു ലോകം ഒരുക്കുകയാണ് ചിത്രാങ്കന.