വികസന പദ്ധതികൾ നാടിനു സമർപ്പിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി കൊച്ചിയിൽ