അഭിമാനകരം, ഇത് മതസൗഹാര്‍ദമാഗ്രഹിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ വിജയം- എം.എ ബേബി