പോളിങ് അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക്; എറണാകുളത്തെ 11 മണ്ഡലങ്ങളില്‍ 70% കടന്നു