ദത്ത് കേസ്; പ്രത്യക്ഷ സമരത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറും, ഡിസംബര്‍ 10 ന് അടുത്ത സമരമെന്ന് അനുപമ