മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന അധികമാളുകളുള്ള സ്ഥലമാണ് കാസര്‍കോഡ് ജില്ലയിലെ ഷേണി. ഷേണി പണ്ട് ഷേണിയായിരുന്നില്ല.  '@#%{&^' എന്ന വാക്ക് മലയാളത്തില്‍ സര്‍വ്വസാധാരണമായൊരു തെറിവാക്കാണെന്നത് അവിടേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടി വന്ന മലയാളി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കി. പിന്നീട് സംഭവിച്ചതാണ് കഥ.  

കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയിലെ എണ്‍മകജെയിലെ ഒരു നാടനുഭവിച്ച ഗതികേടുകളിലൂടെ...