കലൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഫീഡിംഗ് റൂമോട് കൂടിയ സ്ത്രീ സൗഹൃദ ബസ് ഷെൽട്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഷെൽട്ടറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രശസ്ത സിനിമാതാരവും നർത്തകിയുമായ ആശ ശരരത്തും ഫീഡിംഗ് റൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡി.സി.പി. ജി. പൂങ്കുഴലിയും നിർവ്വഹിച്ചു.