മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ തുറക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യം വെള്ളം കയറുന്ന വള്ളക്കടവിലെ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് പറയാനുള്ളത്...