കൂട്ടിക്കല്‍ കുടുംബശ്രീ ജനകീയ ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാര്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ അനുഭവം വിവരിക്കുന്നു.