ഗൾഫിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച ഇന്ത്യക്കാരുടെ പട്ടികയുണ്ടോ സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ ? പട്ടികയുണ്ടാക്കണം. അവരുടെ കുടുംബത്തിന് സഹായം വേണം .