ജന്മനാ രണ്ടു കാലിനും സ്വാധീനമില്ലാത്തയാളാണ് രാജപ്പൻ. പരിമിതപ്പെട്ടുപോയ തൻ്റെ ചുറ്റുപാടിൽനിന്നും ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ ഉപജീവന മാർഗമാണ് കായലിൽ അടിയുന്ന കുപ്പികൾ പെറുക്കി വിൽക്കുക എന്നത്. നേരം പുലരുന്നതു മുതൽ രാത്രി വരെ കായലിൽ കഴിയാൻ രാജപ്പന് ഭക്ഷണം പോലും വേണ്ട. കായൽ രാജപ്പൻ്റേതും രാജപ്പൻ കായലിൻ്റേതുമാകുന്നു.