ഇന്ന് ഒക്ടോബര്‍ 2.. ജീവിതം തന്നെ സന്ദേശമാക്കിയ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 151-ാം ജന്മദിനം. മഹാത്മജിയുടെ സംഭവബഹുലമായ ജീവിതത്തിലെ ചില ഏടുകള്‍ കാണാം...

കണ്ടന്റ്: ഭാഗ്യശ്രീ 
എഡിറ്റിങ്: സജീവ് രാധാകൃഷ്ണന്‍