പെട്ടിമുടി ദുരന്തത്തില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് പോലീസിന് സഹായമായ കുവി കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി അജിത് മാധവന്റെ വീട്ടില്‍.