മറ്റുപ്രതിസന്ധികൾ ഒന്നുമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്സിന് ജൂലൈ 23-ന് തിരിതെളിയും. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കായികതാരങ്ങൾ ഒളിമ്പിക്സ് വില്ലേജിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ഒളിമ്പിക്സ് വേണ്ട എന്നുപറയുന്നു ജപ്പാൻകാർ. കോവിഡ് തന്നെ കാരണം. 

ഒളിമ്പിക്സ് നടത്തുന്നതിന് എതിരാണ് ജപ്പാനിലെ വൈദ്യശാസ്ത്രസമൂഹം. അവിടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പത്രമായ അസാഹി ഷിമ്പുനും മറ്റ് പ്രാദേശികപത്രങ്ങളും ഒളിമ്പിക്സ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.