183 അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഏറ്റവും നീളമുള്ള വാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് പഠിച്ച് റഷാദ്. ശശി തരൂരാണ് റഷാദിന് പ്രചോദനമായത്.