പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് IIT കാമ്പസില്‍ 17 കാട്ടാനകളിറങ്ങി. കാമ്പസിന്റെ മതില്‍ പൊളിച്ചാണ് ഇവ ക്യാംപസിലെത്തിയത്.