വിജയദശമിയുടെ ഭാഗമായി കോട്ടയം പനച്ചിക്കാട് ദക്ഷിണ മൂകാംബി ദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകള്‍.