ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നേരിട്ടുള്ള പ്രവേശന വിലക്ക് യുഎഇ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഈ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച താമസ വിസക്കാർക്ക് യുഎഇ യിലേക്ക് മടങ്ങാം. വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാത്തവർക്കും വിസിറ്റിംഗ് വിസക്കാർക്കും പ്രവേശന വിലക്ക് തുടരും.