മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ മാത്രം കടയിലെത്തണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം കുരുക്കാകുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് വ്യാപാരി അർഷാദ് കോക്ക്ടെയിൽ