സ്പേസ് ടൂറിസം എന്നത് വെറും യാത്രാ അനുഭവം മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്റെ പുതിയ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ തുടക്കം കൂടിയെന്ന് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര.