കേരളത്തിലെ പുതിയ മന്ത്രിമാർ ആരെല്ലാമെന്നും അവരുടെ വകുപ്പുകൾ ഏതെല്ലാമെന്നും പരിചയപ്പെടാം.