18 വയസ്സ് മുതൽ 44 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് വാക്സിൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.