തിരക്കൊഴിവാക്കാന്‍ കടകള്‍ എല്ലാ ദിവസവും കൂടുതല്‍ സമയം തുറക്കുക:ഡോക്ടര്‍ പത്മനാഭഷേണായി