കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം. സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതി.