എംപി വീരേന്ദ്രകുമാർ അന്തരിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുന്നു. വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ സ്മരണയിൽ കേരളം.