കവയത്രി സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ ആദരസൂചകമായി തിരുവനന്തപുരം സബ്ജയിലില്‍ ജയില്‍വകുപ്പ് മിയാവാക്കി വനമൊരുക്കുന്നു.