പാർട്ടിയും ജനങ്ങളും അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന് നന്ദിയെന്ന് നിയുക്ത മന്ത്രി പി. രാജീവിന്റെ കുടുംബം. ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ നിറവേറ്റാൻ പി. രാജീവിനാകുമെന്ന് ഭാര്യ വാണി കേസരി.  മക്കളായ ഹൃദ്യയും ഹരിതയും പിതാവിന്റെ നേട്ടത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണ്.