കോവിഡ് കാലത്ത് ഓൺലൈൻ കച്ചവടം കൂടിയെന്നും മലയാളി ജനത ഓൺലൈൻ കച്ചവടസംസ്കാരത്തിന് അടിമയായിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും വ്യാപാരി അർഷാദ് കോക്ക്ടെയിൽ