തൃശ്ശൂര്‍ ഗുരുവായൂര്‍ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവം സ്‌പെഷ്യല്‍ കച്ചേരിയില്‍ കോട്ടയ്ക്കല്‍ മധു അവതരിപ്പിച്ച കഥകളി പദ കച്ചേരി.