പരിശോധന കര്‍ശനം: പാലക്കാട് നിന്ന് വരുന്ന ബസുകള്‍ കേരള അതിര്‍ത്തിയില്‍ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുന്നു