ഗുരുവായൂർ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവത്തിൽ ഹരീഷ് ശിവരാമകൃഷ്ണൻ അവതരിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രീയ സംഗീതക്കച്ചേരി.