കോവിഡ് രൂക്ഷമായതോടെ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയില്‍ സിനിമ ലോകം