പ്രതിഷേധം ഫലം കണ്ടു, അമ്പലപ്പുഴ സ്‌ട്രോങ് റൂമിന്റെ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാന്‍ നടപടി