വാടകവീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ആബിദ് തെരുവിൽ പാടി നടത്തിയത് ലക്ഷങ്ങളുടെ കാരുണ്യപ്രവർത്തനം