നിരോധിക്കാതെ തന്നെ അഞ്ചു വര്‍ഷം കൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായി '2000'ത്തിന്റെ നോട്ട്. പുതിയ അച്ചടി ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ അഞ്ചാം വര്‍ഷം 2000 ന്റെ നോട്ടിന് പകരം തേടുകയാണ് ജനങ്ങള്‍. നിരോധിച്ച 1000ന്റെ നോട്ടിന് പകരം പുതിയ 1000-ന്റെ നോട്ട് വേണമെന്നാണ് പൊതു ആവശ്യം 

2000 രൂപ നോട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷമായി റിസര്‍വ് ബാങ്ക് അച്ചടിക്കുന്നില്ലെന്ന് അടുത്തിടെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു