രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ച രണ്ടുപേർ. അനീതിക്കെതിരെ പോരാടിയ ധീരയോദ്ധാക്കൾ. ഒരാളുടെ പോരാട്ടം ബ്രിട്ടീഷുകാരോടായിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റേയാൾ അസിഫ് ജാഹി രാജവംശത്തിനെതിരെയായിരുന്നു. അവരാണ് അല്ലൂരി സീതാ രാമരാജുവും കൊമരം ഭീമും. എപ്പോഴെങ്കിലും ഇരുവരും ഒന്നിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ? അനീതിയുടെ തീപ്പന്തങ്ങളെ നീതിയുടെ നീരിനാൽ അണച്ചിരുന്നെങ്കിൽ? അതാണ് എസ്.എസ്. രാജമൗലി എന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള സംവിധായകൻ രുധിരം രണം രൗദ്രം എന്ന ചിത്രത്തിൽ കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്ന സസ്പെൻസ്.