'സാർപട്ട പരമ്പരൈ' എന്ന സിനിമയിലെ 'ഡാൻസിംഗ് റോസ്' എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ഷബീർ കല്ലറയ്ക്കലുമായുള്ള പ്രത്യേക അഭിമുഖം.