ക്ലാസില്‍ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ജിഞ്ചുവിനെ മാഷ് കണ്ടു. മാഷിന്റെ അടികൊള്ളാതിരിക്കാനായി അവന്‍ ഉറക്കത്തില്‍ കണ്ട സ്വപ്നം പറയുന്നു. പഞ്ചര്‍ ജിഞ്ചു രണ്ടാം ഭാഗം കാണാം.

Content highlights :  puncher jinju animated web series episode 2