ബിരിയാണി വെക്കാൻ ഐ.എസ്.ഐ. മാർക്കുള്ള പാത്രം വാങ്ങി മീശയും എലുമ്പനും. അവസാനം പാത്രം കിട്ടിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്...

Content highlights :Meesha Marjaran malayalam animation cartoon episode 4