ജോലിക്കുള്ള ഇന്റര്‍വ്യൂവില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പോയതായിരുന്നു മീശയും എലുമ്പനും. എലുമ്പനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും എലുമ്പന്‍ പറഞ്ഞ മണ്ടത്തരങ്ങളും...