ചതുരം, വൃത്തം, ത്രികോണം എന്നീ രൂപങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു വീടുണ്ടാക്കിയാലോ... കൂട്ടുകാർക്ക് രൂപങ്ങളെപ്പറ്റി അറിവും നേടാം...